SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

 

SPZOZ - Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Krzanowice, ul. Szpitalna 9
tel.: (32) 410-80-05

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach działa od 1 lipca 2000r. i dysponuje 43 łóżkami. W zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienie im kontynuacji leczenia farmakologicznego, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej tych osób i członków ich rodzin.

Pobyt osoby w zakładzie uzależniony jest oceną pacjenta wg skali Bartel nieprzekraczającej 40 punktów.

Przyjęcie do zakładu następuje na podstawie Decyzji Dyrektora po uprzednim złożeniu w zakładzie kompletu dokumentów, tj.: wniosku o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, wywiadu pielęgniarskiego, zaświadczenia lekarskiego, skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz karty świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego /skala Bartel/, kopii decyzji określającej wysokość uzyskanego dochodu z emerytury/renty lub uzyskanego zasiłku o charakterze stałym.

Osoba przebywająca w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym

W skład personelu udzielającego świadczeń medycznych wchodzą :

- lekarze o specjalizacji w leczeniu chorób wewnętrznych, psychiatrii, neurologii,

- logopeda,

- psycholog,

- 3 fizjoterapeutów,

- terapeuta zajęciowy,

- 16 pielęgniarek dyplomowanych.

 

Załączniki

Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 104.94k Format: .pdf Pobierz

Zał.1 Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 180.73k Format: .pdf Pobierz

Zał.2 Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 234.28k Format: .pdf Pobierz

Klauzula informacyjna zgoda i oświadczenie członka rodziny lub innej osoby do kontaktu

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 669.13k Format: .pdf Pobierz

Zał.3 Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego / zakłądu pielęgnacyjno-opiekuńczego

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 192.88k Format: .pdf Pobierz

Zał.4 Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 277.23k Format: .pdf Pobierz

Klauzula Informacyjna wraz ze zgodą i oświadczeniem do wniosku

Data: 2019-03-04 16:03:42 Rozmiar: 680.73k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie składane w momencie składania wniosku o przyjęcie do SPZOZ

Data: 2019-03-05 22:04:30 Rozmiar: 458.55k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 455
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Trofimczuk
Czas wytworzenia: 2017-05-30 11:00:25
Czas publikacji: 2019-03-05 22:04:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak