SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

 

SPZOZ - Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy

Krzanowice, ul. Szpitalna 9
tel.: (32) 410-80-05

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach działa od 1 lipca 2000r. i dysponuje 43 łóżkami. W zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne na rzecz ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienie im kontynuacji leczenia farmakologicznego, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej tych osób i członków ich rodzin.

Pobyt osoby w zakładzie uzależniony jest oceną pacjenta wg skali Bartel nieprzekraczającej 40 punktów.

Przyjęcie do zakładu następuje na podstawie Decyzji Dyrektora po uprzednim złożeniu w zakładzie kompletu dokumentów, tj.: wniosku o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, wywiadu pielęgniarskiego, zaświadczenia lekarskiego, skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz karty świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego /skala Bartel/, kopii decyzji określającej wysokość uzyskanego dochodu z emerytury/renty lub uzyskanego zasiłku o charakterze stałym.

Osoba przebywająca w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym

W skład personelu udzielającego świadczeń medycznych wchodzą :

- lekarze o specjalizacji w leczeniu chorób wewnętrznych, psychiatrii, neurologii,

- logopeda,

- psycholog,

- 3 fizjoterapeutów,

- terapeuta zajęciowy,

- 16 pielęgniarek dyplomowanych.

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Krzanowicach pod zakładką PLIKI DO POBRANIA >> ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZY

 


Liczba odwiedzin : 417
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Trofimczuk
Czas wytworzenia: 2017-05-30 11:00:25
Czas publikacji: 2017-05-30 11:03:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak