Ewidencja obiektów turystycznych Gminy Krzanowice 

 

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

 

WPIS DO  EWIDENCJI  OBIEKTÓW  ŚWIADCZĄCYCH  USŁUGI  HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM  HOTELARSKIM

(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 187) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).

 

Sprawę załatwia:

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa

47-470 Krzanowice

ul. 15 Grudnia 5

tel. 32 410 82 02 wew. 121

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym.

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji
 2. Opis obiektu
 3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.
 4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
 5. Kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie
  do CEIDG

 

Informacje na temat opłat:

postępowanie nie podlega opłatom 

 

Forma załatwienia:

Wpis do ewidencji 

 

Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku 

 

Uwagi

 1. Na terenie Gminy Krzanowice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Krzanowic.
 2. Dokumentację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach,
  ul. 15 Grudnia 5, 47-470 Krzanowice lub przesłać poczta pod wyżej wskazany adres.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miejskiego w Krzanowicach o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

 

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Krzanowice
 2. Opis obiektu
 3. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy
 4. Formularz zawiadomienia o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich/o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego
 5. Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Krzanowice

 

 

Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rita Serafin
Czas wytworzenia: 2016-08-09 15:41:55
Czas publikacji: 2016-08-09 15:55:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak