Nabór na ławników sądów powszechnych w kadencji 2016 - 2019 w Gminie Krzanowice 

 
 

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych

w Gminie Krzanowice na kadencję 2016 – 2019

 

Rada Miejska w Krzanowicach uprzejmie informuje o przystąpieniu do wyboru ławników:

 

1)    Do Sądu Okręgowego w Gliwicach:

1 ławnika,

 

2)    do Sądu Rejonowego w Raciborzu:

2 ławników,

 

3)    do Sądu Rejonowego w Rybniku:

1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 

na kadencję od 2016 r. - do 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.
  Dz. U. z 2015 r., poz.133),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) .

 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 

Art. 159 ustawy określa, że ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ ŁAWNIKÓW

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane
  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2015 r. pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 1. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego;
 1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imiona (imię), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
  z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

 

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

 

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

 

Karty zgłoszenia wydaje i informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje :

Urząd Miejski w Krzanowicach, Biuro Rady Miejskiej, ul. 15 Grudnia 5, pok. nr 11
w godz. pracy Urzędu, tj.

poniedziałek od godz. 7.30 - 15.00

wtorek od godz. 7.30 – 17.30

środa – piątek od godz. 7.30 – 15.00

tel.32/410 82 02, wewn. 113

 

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

 

Wyboru ławników Rada Miejska w Krzanowicach dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015 r.

 

Liczba odwiedzin : 735
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Krzanowicach
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Trofimczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Trofimczuk
Czas wytworzenia: 2015-06-23 16:08:22
Czas publikacji: 2015-06-23 16:10:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak