Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzanowice

2019-01-14 12:26:47
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-12-19 14:47:45
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Krzanowice

2018-12-17 14:22:49
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały "Programu Współpracy Gminy Krzanowice z oraganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"

2018-12-17 14:17:48
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzanowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2018-12-17 14:12:16
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dn. 10.12.2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/182/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice

2018-12-10 14:52:40
Zarzadzenie Burmistrza Krzanowic z dn. 10.12.2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/183/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 12 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-12-10 14:08:36
Informacja o wynikach konsultacji społechych w sprawie projektu chwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2018-12-10 13:17:31
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

2018-12-10 12:53:49
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objete wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2018-12-10 12:45:20