Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzanowice

2019-03-19 15:58:19
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII.178.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Krzanowice i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krzanowice na pokrycie kosztów pogrzebu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3943)

2019-03-19 15:43:44
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

2019-02-26 14:24:01
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Krzanowice oraz wysokości stawki procentowej i warunku udzielenia bonifikaty od sprzedaży lokali mieszkalnych

2019-02-26 13:18:34
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Moravia

2019-02-25 14:15:43
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów jednostek pomocniczych Gminy Krzanowice

2019-02-25 14:00:40
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny "Krzanowicki bon żłobkowy"

2019-02-25 13:56:26
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzanowice w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Krzanowice

2019-02-19 17:30:12
Zarzadzenie Burmistrza Krzanowice z dn. 18.02.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

2019-02-19 17:27:30
Zarządzenie Burmistrza Krzanowic z dn. 18.02.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny "Krzanowicki bon żłobkowy"

2019-02-19 17:19:01